Zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danych osobowych chcielibyśmy, żebyś czuł się bezpieczny i dobrze poinformowany.

Od dnia 25 maja 2018 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.u.UE.L z2016 nr 119 str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO”, które wprowadza nowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Regulamin

Regulamin zakupu biletów

1. Polityka prywatności

Nie przechowujemy numerów kart kredytowych i numerów zabezpieczających tych kart i nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim.

Przechowujemy Twoje dane kontaktowe. Na przykład Twoje imię i nazwisko, adres, email i numer kontaktowy.

Możemy użyć Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Na przykład możemy wysłać informacje o kolejnych wydarzeniach.

Używamy Twoich danych aby wysłać informacje o dokonanej transakcji. Na przykałd może wysłąć emaila odnośnie zakupionego biletu.

2. Odbiór biletów

Wysyłamy e-bilety na Twój adres e-mail, które należy wydrukować lub wysyłamy bilety pocztą rejestrowaną, chyba że poinformujemy o innym sposobie dostarczenia biletów.

Na imprezę należy zabrać ważne ID.

Osoby bez ważnego dokumentu tożsamości mogą zostać nie wpuszczone na teren imprezy.

3. Zwroty

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.

Prosimy o kontakt e-mailowy z organizatorem w razie pytań dotyczących wydarzenia.

4. Zwroty w przypadku odwołania wydarzenia

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany daty, godziny rozpoczęcia lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn od nas niezależnych.

W przypadku zmiany daty lub godziny rozpoczęcia imprezy bilety zachowują ważność lub istnieje możliwość ich zwrotu.

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie jesteśmy zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów na przełożoną lub odwołaną imprezę, jeżeli taka impreza zostanie przełożona lub odwołana z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki losowe, choroba artysty, złe warunki pogodowe, zmiany w rozkładzie lotów, zagrożenie terrorystyczne etc.

5. Postanowienia ogólne

 Na teren imprezy mają wstęp tylko posiadacze ważnego biletu. Bilet należy mieć przy sobie przez całą imprezę.

Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i Organizatora

Organizator ma prawo do zmiany składu artystów jeżeli jest to spowodowane chorobą, niedyspozycją lub inną przyczyną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora.

Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku rejestracji video.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca uczestnika na wskazane.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na teren imprezy jeśli:

Uczestnik nie posiada uprawnień do przebywania na Imprezie,
Uczestnik jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub psychotropowych,
Uczestnik zachowuje się prowokacyjnie, agresywnie lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Imprezy.

Służby Porządkowe mają prawo usunąć Uczestnika z terenu Imprezy jesli Uczestnik zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do poleceń Służb Porządkowych
Osobom posiadającym Bilet, którym odmówiono wstępu na Teren Imprezy, lub przebywania na nim nie przysługuje prawo zwrotu za Bilet.
 
Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w cenie wydrukowanej na bilecie. Sprzedaż po cenie innej niż wydrukowana na bilecie jest zakazana.
 
Organizator informuje, że zgodnie z art.Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."
 
W trakcie trwania Imprezy, Uczestnicy mogą być narażeni na przebywanie w strefie podwyższonego poziomu natężenia dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie słuchu na skutek przebywania na terenie Imprezy.
 

6. Service Charge

Opłata za usługę jest opłatą za dostarczenie biletów drogą elektroniczną i ma na celu pokrycie kosztów dostarczenia e-biletów - w tym opłat za hosting i opłaty licencyjne za wykorzystywaną technologię, a także za zapewnienie możliwości sprawdzania biletów w obiektach.

Umożliwiamy klientom kupowanie biletów w dowolnym momencie bez konieczności poświęcania czasu i pieniędzy na podróż do kasy biletowej.

Opłata za rezerwację naliczana za bilet płaci za infrastrukturę technologiczną, sieć dystrybucyjną, linie telefoniczne, koszty pracy i inne koszty związane z organizowaniem i zarządzaniem wykazem biletów oraz obsługę transakcji .